Köpebref

 

Till min Broder Johan Oscar Lindqvist

Djuriken överlåter och försäljer jag underteck-

nad min ägande Fastighet 5/192-dels mantal

alment frälse Grytan nr 2 efen kallad

vestra Djuriken i Brunflo socken mot

en köpesumma av Tvåtusen 2000 kronor

som erlagts på så sätt att köparen

ansvarar den i Fastigheten intecknade skulden

å 1500 kronor och återstoden 500 kronor genom

särskild förbindelse och varder köpeskillingen

härmed kvitterat. För våra Föräldrar Anders

Lindqvist och Erika Lindqvist undantagas

livstidsfödoråd att årligen utgå från Fastigheten

enligt denna dag upprettat Födorådskontrakt.

Den till Grosshandlaren E O Sundin upplåtna

avverkningsretten till skog är för köparen känd.

 

Sålunda afhänder jag mig omförmälda

Fastighet sådan den nu befinnas och tillägne den

samma bemälde köpare med vad därtill

lyder och lagligen tillvinnas kan att denna

till lyder och lagligen tillvinnas kan att denna

dag tillträda samt för sig och efterkommande

äga och områda.

 

Brunflo Djuriken 4 Maj 1912

 

Per Lindqvist                                    Johan Oscar Lindqvist
Torvalla Brunflo                                Djuriken Brunflo
Seljaren                                          Köpare

Wittnas
NO Möller
Bjerte

A Andersson
Österböle, Pilgrimstad