Brunflo Tingslags häradsrätt AII:64 Ver:a sid 61 (Djuriken västra)

Kongl Domänstyrelsen gör veterligt, att som vid den 16 Augusti 1893 af vederbörande kronofogde å Brunflo tingslags tingsställe i Lillviken håller auktion för försäljning av 5/192 mantal af förra landskamrerarebostället ½ mantal Grytan No 2 i Brunflo socken af Jämtlands län Grosshandlaren E O Sundin i Stafre afgifvet högsta anbudet med 3525 kronor att betalas på det sätt att en sjettedel skulle erläggas vid tillgrädet den 14 innevarande Mars och en sjettedel vid midfastan hvarje af nästföljande fem år, samt Kongl Majt enligt nådigt bref den 22 Sept 1893, detta anbud antaget och förordnat att köpebrev å hemmansdelen skulle af Kogl Styrelsen utfärdas, sedan en sjettedel av köpeskillingen blifvit erlagd och behörig skuldförbindelse å återstående fem sjettedelar aflemnats alltså och då köpeskillingen blifvit på föreskrifvit sätt till fullo gulden, afhänder Kongl Styrelsen härigenom Kongl Majt och Kronan ofvan berörda hemmansdel 5/192 mantal Grytan No 2 och tillegnar densamma bemälde E O Sundin i Stafre att ega och besitta såsom allmänt frälse med förpligtelse för honom att för hemmansdelen utgöra en mindre ränta till kassan i llikhet med hvad som för andra frälsehemman i orten eger mer än äfven de skyldigheter i öfvrigt som dylika hemman författningsenligt nu eller framdeles åligga med undantag af kronotionde, skolande köparen ensam vidkännas lagfartskostnaden och andra med köpet förenade utgifter.

Stockholm den 16 Mars 1894

J M Ahlmark, T Christerson/Per Södermark

Efter uppläsande deraf fann Hrtn skäligt att å 5/192 mantal allmänt frälse Grytan No 2 i Brunflo sn, som Grosshandl E O Sundin enligt köpebref den 16 Mars 1894 för 3525 kronor af Kogl Majt och Kronan sig tillhandlat, biviljar bemälde köpare lagfart, derom etc

 

Brunflo tingslags häradsrätt AII:65 (sid 25)

Till torparesönerna Magnus och Per Lindqvist i Djuriken upplåter och försäljer jag härmed min, enligt lagfartsbevis den 2 Juni 1894 egande fastighet 5/192 mantal allmänt frälse Grytan No 2 i Brunflo socken, emot en köpesumma af Etttusenfemhundra /1500/ kronor, som genom serskild förbindelse guldits och härmed förty qvitteras. Tillträdet sker nu genast och är fastigheten av mig öfverlåten med samma rättigheter och skyldigheter med hvilka jag mig densamma förvärfvat. Köparna bekosta ensamme alla lagfartskostnader. Sålunda handlat och slutat med skyldighet för mig säljare att gälda statsverket den af min enligt mitt köpebrev den 16 mars 1894 utfästa köpeskilling.

Pilgrimstad den 4 Januari 1895

E O Sundin
Säljare              

M Lindqvist     P Lindqvist Djuriken                
Köpare              Köpare

Wittnen Pehr Söderman, O M Byström

 

Per och Magnus beviljas lagfrt
1895 d 14 Okt § 14 antecknades att käromålet mot Lindqvist genom utslag den 12 Dec afskrifvits Utdrag af Lagfartsprotokoll den 14 oktober 1895

Sedan häradsrätten den 18 April 1895, § 17, förklarat hvilande en af Magnus Lindqvist och Per Lindqvist gjord ansökning om lagfart å en från 1 tunnland Linehäll Nr 1 avsöndrad jordlägenhet Juriken kallad å Hundtufvans afradsland, så fullföljde nu bemälde Magnus och Per Lindqvist genom Lagmannen E D G Winnberg ansökningen samt ingåvfo det i ärendet förda protokollet och afhandlingen i hufvudskrift, och som af anteckning uti föregående § i protokollet inhemtats, att genom utslag, som vunnit laga kraft, målen mellan Per Jonsson m fl i Lillviken och Anders Lindqvist blifvit från vidare handläggning ur domboken afskrifvits fann Häradsrätten skäligt att å en från skattehemmanet Nr 1 om 1 tunnland i Linehäll, Brunflo socken afsöndrad jordlägenhet juriken kallad å Hundtufvans afradsland, som Magnus Lindqvist och Per Lindqvist enligt afhandling den 14 Frbruari 1895 för ettusenfemhundrakronor af sin fader Anders Lindqvist sig tillhandlat, bevilja bemälde köpare lagfart, derom bevis tecknades i afhandlingen och särskilt lagfartsbevis utfärdades som ovan
På Härads Rättens vägnar
Emanuel Ocklind

Magnus Lindqvist och Per Lindqvist köper Djuriken 5/192 mantal av
E O Sundin i Stafre för ogulden köpeskilling 1500 kr med 5% ränta enl skuldbrev
d 4 Jan 1895. Inteckning sökt 1895 den 19 Feb

Till Grosshandlaren E O Sundin i Stafre eller order betala undertecknade, en för bägge och bägge för en, Ett Tusen  femhundra /1500/ kronor med fem procent 5% ränta från dato, till betalning sker, valuta är bekommen genom denna dag inköpta fastigheten 5/192 allmänt frälse Grytan Nr 2 i Brunflo Socken och må denna skuldsedel som är vid infordran till betalning förfallen, så kapital som ränta utan vårt vidare hörande intecknas uti vår förenämnda fastighet försäkras.

Pilgrimstad den 4 Januari 1895

M Lindqvist                                           P Lindqvist, Djuriken