Födorådskontrakt

Af min egande Fastighet Grytan N:2 om 5/192 mantal efven vestra Djuriken kallad, förbinder jag mig att till mina föräldrar Anders Lindqvist och Erika Lindqvist under deras återstående lifstid årligen utgifva följande födorådsförmåner, nemligen

  1. till Boningsrum upplåtes salrummet i mangårdsbyggningen jemte en skrubb å hvinden efven som andel efter behof i befintliga uthus
  2. Föda och skötsel såväl vinter som sommar för ett får med dess afkomma till påföljande höst Två tunnor korn och en ½ tunna råg vel rensat sådant det å Hemmanet vexer
  3. 1½ liter oskummat mjölk per dag
  4. ½ tunna potatis utsättes å hemmanets åker
  5. 2 par skor (ett mans och ett kvinns), 10 meter Domastik, vit
  6. 8½ kilo flesk
  7. 5 famnar kastved, huggen och hemkörd
  8. ¼ del i gårdens tredgårdsland
  9. 6 Melingar jord oarbetad, belägen mellan inägorna och slåtten
  10. Skjuts i nödiga erender efven som än vård och skötsel på ålderdommen.

 

Brunflo Djuriken 4 Maj 1912

Johan Oscar Lindqvist, Födorådsgifvare

A Lindqvist, Födorådstagare