Pers svärföräldrar Ingeborg Nilsdotter och Aron Andersson

1876 köpte Ante Lindqvist 1 tunnland Linehäll No 1 afsöndrad jordlägenhet, Djuriken kallad, å Hundtufvans afradsland (den östra gården).


1895 4 Januari köper Magnus och Per den västra gården i Djuriken av Grosshandlaren E O Sundin i Stafre för Ett Tusen  femhundra /1500/ kronor med fem procent 5% ränta från dato på den  inköpta fastigheten 5/192 allmänt frälse Grytan Nr 2 i Brunflo Socken.

1895 14 februari köper Magnus och Per den östra gården i Djuriken för ettusenfemhundra kronor af sin fader Ante Lindqvist.
1 tunnland, Linehäll Nr 1 avsöndrad jordlägenhet Juriken kallad å Hundtufvans afradsland.

1899 3 Jan Per och Magnus äger nu gemensamt de båda gårdarna i Djuriken. Genom ett bytesbrev får Per den västra gården och Magnus den östra gården.

25 Februari 1900 köper Carolinas far och får tillträde till Torvalla 14/375 kpl.
”Till Hemmansegaren Aron Andersson och hans hustru i Hornsjöberg, upplåter och försäljer jag J O Palmqvist, med min hustrus samtycke, mitt i Torvalla egande skattehemman om 14 14/375-dels kappland skatte, afsöndrat från skattehemmanet No 7 i Torvalla, Brunflo socken, sådant det nu befinnes med hus och jord, samt den år 1891 den 6 oktober intecknade rättigheten i skattehemmandets fäbodar äfvenså halfva stamhemmanets lotter i byns såg och skolhus, samt andel i kyrkstall mot en öfverenskommen köpesumma af Tvåtusen (2000) Kronor, som är genom särskild förbindelse betalt och härmed qvitteras.

Enligt köpebref af den 10 Okt 1898, är helften af skogen i Elggrubbrännan på fem år undantagen. Nämnde hemman med hvad dertill hörer försäljes sådant det befinnes att af köparen egas och besittas med den rätt jag dertill eger och mina fångeshandlingar innebära. Tillträdet sker den 1ste näste Maj, och de skatter och onera som förfaller till betalning efter tillträdesdagen betalas af köparen.

Ope Brunflo den 25 Februari 1900”

1902 28 juli Med bådas samtycke vigdes Per Lindqvist, arb, Djuriket och Carolina Elisabet Aronsdotter, hemmansägardotter, från Hornsjöböle av Stadspredikant G Öhrstedt, Östersund. (Lysnings- och vigselboken Brunflo C:9 sid 25)

1902  Carolina flyttade från sina föräldrar i Hornsjöböle till Linehäll No 1 (Djuriken).

1902 flyttar Oskar och Anna Brita från den östra gården i Djuriken till den västra gården.

3 Maj 1905 avlider Carolinas far Aron Andersson. Dödsorsak lungsot. Kvar på gården blir hustrun Ingeborg och dottern Mathilda och hennes son Hjalmar. Vid tiden för Arons bortgång fanns i ladugården 1 ko, 1 kalv och ett får. I kornladan  fanns 2 hektoliter korn till ett värde av 10 kronor. Knappt  två veckor (15 april 1905) innan Arons bortgång avslutades Pers och Karolinas köp av fastigheten i Torvalla.

1 maj 1907 erhåller Ingeborg Nilsdotter, Pers svärmor, födoråd under sin återstående livstid.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4 maj 1912 Per säljer Västra Djuriken till Oskar
"
Till min broder Johan Oskar Lindqvist, Djuriken upplåter och försäljer jag undertecknad min ägande fastighet 5/192 dels mantal (V Djuriken) mot en köpesumma om 2.000 kr som erlagts på så sätt att köparen ansvarar den i fastigheten intecknade skulden 1.500 kr och återstoden 500 kr genom särskild förbindelse och under köpeskillingen härmed kvitterat. För våra föräldrar undantages livstids födoråd att årligen utgå från fastigheten enligt denna dag upprättat kontrakt. Den till grosshandlaren E O Sundin1) upplåtna avverknings-rätten är för köparen känd."

8 maj 1913 Pers syster Emma i Djuriken avlider av lungsot.

13 juni 1914 utsågs hemmansägaren Per Lindqvist i Torvalla, till fjärdingsman efter P N Jonsson i Ope för återstående delen av året, med samma lönevillkor som förre innehavaren av tjänsten

1920 flyttar Karolinas syster Matilda med sina bägge söner Hjalmar och Anselm (som Erik Andersson från Hammerdal är far till) till Sjötorpet vid Storsjöns strand.

1923 16 juni Köpekontrakt
"Till Byggmästaren Nils Erik Nilsson i Vålbacken
, Lockne socken upplåter och försäljer undertecknad Per Lindqvist en byggnadstomt belägen mellan Järnvägen och Storsjön innehållande en areal af cirka 1125 kvadratmeter eller en fjärdedel av mitt ägoskifte emellan Järnvägen och Storsjön gränsande i västra sidan emot Erik Anderssons ägoskifte och å norra sidan till mitten av ägoskiftet och så emot Storsjöns strand med skyldighet för köparen att afstå nödig jord för väganläggning till sjön efter östra linian, förslagsvis en och en halv meter efter tomtens hela längd med rätt för säljaren att begagna vägen till sjön allt detta mot en köpesumma av Ett tusen /1000/ kronor som betalas den 1 nästkommande Oktober. Kostnaden för utbrytning av tomten erläggs av säljaren varemot lagfartskostnaden bestrids av köparen. Tillträde sker denna dag.
Sålunda överenskommet erkänns ömsesidigt
Torvalla den 16 Juni 1928
Vittnar
JP Lusth, Torvalla                                                            Per Lindqvist, Säljare
Anton Lundkvist, Hälle                                                     NE Nilsson, Köpare"


Barnen

Första barnet Anna Ellen Ingeborg föddes 14 december 1902 i Linehäll.
Dopet skedde den 26 december och förrättades av C G Eriksson.
Faddrar var Arb N J Eriksson o h h i Lockne, Torparen M Lindqvist och Emma Lindqvist i Djuriken, Arb Karl Engström i Österböle, Bonddottern Mathilda Aronsson i Torvalla.
(Brunflo C:9 sid 127)

Andra barnet var Per Arnold Folke
som föddes den 3 februari 1905 i Linehäll.  Nöddop skedde den 25 februari och förrättades av Erika Pettersson i Bjärte.
Dopvittne var Oskar Lindqvist Djuriket.
Dopet bekräftat den 16 April 1905 af pastor J Åström.
(Brunflo C:9 sid 168)

Barn nummer tre var Karin Astrid Elisabet som föddes 16 oktober 1906 i Linehäll.
Hon döptes den 16 movember av pastor J Åström.
Dopvittnen var föräldrarna.
(Brunflo C:10 sid 4)

Fjärde barnet var Hedvig Karolina föddes 1908-07-29 i Torvalla.
Hon döptes den 13 september av pastor J Åström.
Dopvittnen var församlingen.
(Brunflo C:10 sid 42


Femte barnet var Anny Erika som föddes 1911-04-15 i Torvalla.
Hon döptes den 21 maj av pastor J Åström. Dopvittnen var församlingen.
(Brunflo C:10 sid 93).

Sjätte barnet var Karl Oskar Sixten som föddes 1913-12-11 i Torvalla.
Han döptes den 15 februari  av C Skog. Inga dopvittnen var närvarande.
(Brunflo C:10 sid 139).

Sjunde och sista barnet var Sten Sören Ante som föddes 1918-09-23 i Torvalla.
Han döptes den 20 oktober av C Skog. Inga dopvittnen var närvarande.
(Brunflo C:10 sid 217).

 Under åren 1918 till 1925 halveras familjen

1918-12-11 avlider Pers svämor av ålderdom
1922-08-22 avlider Carolina av tuberkulos
1922-11-28 avlider dottern Astrid av tuberkulös hjärnhinneinflammation
1925-12-06 avlider äldste sonen Folke av epidemisk sömnsjuka
1928-04-26 avlider dottern Ellen av tuberkulos

I oktober 1922 bestod djurbesättningen på gården i Torvalla av
1 Vallack, 3 Kor, 5 Får, 7 Höns och 1 Gris